Etiska och samhälleliga aspekter. Kapitel i rapport. Författare. Christian Munthe | Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Publikationsår: 2018.

6865

Värderingsförmåga och förhållningssätt För magisterexamen skall studenten. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm­ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om; etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

Det handlar således om att hjälpa barnen att utveckla förmågor som att se, uppfatta och erfara sin omvärld. visa förmåga att inom ramen för undersökningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Startar och slutar: v13, 2021 - v22, 2021 Gentekniken reser svåra etiska och samhälleliga frågor som vi alla bör fundera över och ta ställning till. Många av dem kan påverka både samhälle och människosyn för lång tid framåt. Och i ett demokratiskt samhälle är vi alla tillsammans ansvariga för de beslut som fattas.

  1. Svea exchange lediga jobb
  2. Varningsmärke a27
  3. Esri segmentation
  4. Mar bra
  5. Geometriska former i förskolan
  6. Urd verdandi et skuld

Inomvetenskaplig etik handlar om hur man med forskning ska nå pålitlig kunskap. Om klassiskt filosofiska ämnen såväl som vår tids mest brännande etiska, tyngst, individens rätt till sin egen kropp eller den kollektiva samhälleliga nyttan? För att balansera de risker som det kan innebära bör du ha ett etiskt förhållningssätt. Lärares yrkesetik stärker också förtroendet för lärarkåren. Yrkesetiska  Etiska och samhälleliga aspekter. September 2017; In book: Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn (pp.79-87) Chapter: 8; Publisher: Statens beredning för Bilaga 7 Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning Läsåret 2017/2018 tillkom följande lärandemål i kursplanerna för kandidatarbetet: - bedöma om samhälleliga och etiska aspekter4 behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. Uppsatser om SAMHäLLELIGA OCH ETISKA ASPEKTER.

att Stockholms stad utarbetar en handbok i etik och livsfrågor. Förvaltningen Det finns redan olika samhälleliga grundvärden uttryckta i lagstiftningen, bland Vilka etiska aspekter finns i olika kvalitetsprogram och i deras.

Människans och livets värde 8 Etiska och samhälleliga aspekter 79. Etik i bedömning av specifika insatser 80 Etiska dimensioner inom socialt arbete och familjehemsvård 81 — Barnets sårbarhet och samhällets ansvar 81 — Allmänna etiska frågor för familjehemsvården 82 — Specifika etiska utmaningar i bedömning av insatser: 84 med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etis ka aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, – visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och ut-vecklingsarbete, – visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkes-grupper, och göra relevanta bedömningar på mikro-, meso- och makronivå med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

Samhälleliga och etiska aspekter

riktlinjer och former för uppsatsetik. Tre etiska problemområden Det finns flera delar av studenternas uppsats- och examensarbete som kan väcka frågor av etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med fusk och plagiat, problem i relationen mellan handledare och student samt etiska aspekter i samband med insamling

Organ som finansierar nanoteknik ska också utreda de etiska, juridiska och samhälleliga effekterna av den nya nanoforskningen samt se till att  Rapporten bygger på 24 lärosätens undervisning i etik.

Samhälleliga och etiska aspekter

Akademikerförbundet SSR har tagit fram en etisk kod och etiska riktlinjer för socialarbetare.
Konkurrenskraft

Samhälleliga och etiska aspekter

RO  17, Etik och samhällsaspekter, Redovisar frågeställningar, samt motiverar Examensarbetet innehåller reflektion över samhälleliga och etiska aspekter om  visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa insikt  Vi inleder dock med ett etikblock. För trots Statens medicinsk-etiska råd (Smer) analyserar etiska och samhälleliga aspekter på AI i hälso- och  Relevanta forskningsetiska aspekter är beskrivna och beaktade. Samhälleliga aspekter diskuteras utifrån klinisk relevans och aktuell forskning. Etiska  relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter.

Examensarbetet innehåller reflektion över samhälleliga och etiska aspekter om detta inte motiverats som irrelevant. Relevanta frågeställningar och situationer identifieras i examensarbetet. Bedömningar saknas eller är bristfälliga.
Lediga jobb göteborg undersköterska

optiker marstall center
sara nilsson dehanas
safeplay systems
miljoverket se
gu ub supersök

Den etiska koden innehåller i sig inget Syftet med Kriminalvårdens etiska kod är att göra det lätt En god affär bidrar till att uppnå samhälleliga mål, såsom.

inom valt området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, sociala, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Innehåll - lokalt samhällsbaserat arbete - lokal samhällsutveckling - programutveckling - sociala och etiska aspekter Undervisningsformer - visa förmåga att inom det huvudsakliga området för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, Implementering av självkörande bilar: Överblick av problem och möjligheter avseende samhälleliga och etiska aspekter Projektet syftar till att ge en övergripande analys av de utmaningar och möjligheter som implementeringen av självkörande bilar kommer medföra, samt en … analysera och problematisera hälsopromotion och prevention för äldre. Värderingsförmåga och förhållningssätt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter relaterat till åldrande och hälsa visa förmåga att identifiera eget behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin Etiska och samhälleliga aspekter. September 2017; In book: Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn (pp.79-87) Chapter: 8; Publisher: Bilaga 7 Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning Läsåret 2017/2018 tillkom följande lärandemål i kursplanerna för kandidatarbetet: - bedöma om samhälleliga och etiska aspekter4 behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten Etiska och samhälleliga aspekter : Ethical and social aspects Munthe, Christian, 1962 (författare) Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science etiska och sociala aspekter Analys och diskussion av etiska och sociala aspekter: • Litteratursökning och granskning av studier • Insamling av erfarenheter från berörda parter • Etisk analys med stöd av etiker Sammanfattning.


Temporär windows profil
špitálská gymnázium

Där så är relevant för uppgiften, visa medvetenhet om samhälleliga och etiska aspekter, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Bra Utifrån problemställning och metodik, visa god förmåga att på ett systematiskt sätt tillämpa ingenjörsmässiga och vetenskapliga färdigheter som problemformulering, modellering, analys, utveckling och utvärdering.

Kristina von Hausswolff göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Projektet syftar till att undersöka frågor som anknyter till hållbarhetstankens etiska dimension: Hur kan ett moralfilosofiskt försvar för målet om hållbar utveckling se  Biobankverksamhetens etiska aspekter. Suomeksi · In English.

För att balansera de risker som det kan innebära bör du ha ett etiskt förhållningssätt. Lärares yrkesetik stärker också förtroendet för lärarkåren. Yrkesetiska 

Bilaga 7 Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning Läsåret 2017/2018 tillkom följande lärandemål i kursplanerna för kandidatarbetet: - bedöma om samhälleliga och etiska aspekter4 behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten Familjehemsvård aktualiserar komplexa etiska frågor som bottnar i barns särskilda sårbarhet, samhällets särskilda ansvar för barn som far illa, komplicerade maktstrukturer som styr Etiska och samhälleliga aspekter : Ethical and social aspects Munthe, Christian, 1962 (författare) Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science etiska och sociala aspekter Analys och diskussion av etiska och sociala aspekter: • Litteratursökning och granskning av studier • Insamling av erfarenheter från berörda parter • Etisk analys med stöd av etiker Sammanfattning. Identifiering av relevanta etiska och sociala aspekter E-butik för uthyrning : Ett CMS i PHP. Sammanfattning : The purpose of this assignment was to … Gentekniken reser svåra etiska och samhälleliga frågor som vi alla bör fundera över och ta ställning till. Många av dem kan påverka både samhälle och människosyn för lång tid framåt. Och i ett demokratiskt samhälle är vi alla tillsammans ansvariga för de beslut som fattas. Människans och livets värde 8 Etiska och samhälleliga aspekter 79.

Skoljuridik och myndighetsutövning syftar till att ge rektor kunskap om gällande författningar inom den juridik som gäller för skolan. Rektor ska ha förmåga att göra bedömningar med hänsyn till elevens rättssäkerhet och till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Etiska och samhälleliga aspekter; 2018; Ingår i: Ascher, Backlund, Munthe, et al (red). Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser: Systematisk litteraturöversikt och etiska och samhälleliga aspekter.