Transportsektorns utsläpp av koldioxidekvivalenter ska minska med 20% per innevånare till 2020 räknat från 2004. • Externa områden för handel m.m. ska ha  

2046

Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av landets totala slutliga energianvändning. År 2014 uppgick energianvändningen i transportsektorn till 122 TWh, varav 29 TWh användes i utrikes transporter, det vill säga utrikes flyg och utrikes sjöfart. Sveriges järnvägsnät är enligt Trafikverket4 16 500 spårkilometer långt.

Ett förändrat klimat är en av vår tids allvarligaste miljöproblem. Människans utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid som  4 jan 2021 Andelen förnybar energi som används för transporter i EU var 8,3 % under 2018. Andelen energi från förnybara källor, 2018 (% av den slutliga  Energieffektivitet. EU:s regler för byggnader, industrier, konsumentprodukter och transporter hjälper oss att nå målen för energieffektivitet och ställa om till ett  Figur 9: Energianvändning för inrikes transporter 2007, 2020, 2030, 2040 och Figur 10: Förnybar energi i transportsektorn uttryckt i energimängd och andel  I föreliggande rapport är det i första hand den levererade energin, det vill säga slutlig energianvändning som är av in- tresse. ▫ För transportsektorn visar studier  Ökningen i energianvändning under 2016 återfinns framförallt i utrikes transporter. (sjöfart och luftfart) som ökade med knappt 4 TWh eller 13 procent jämfört med.

  1. Sjöbo kommun sophämtning
  2. Bostadsportalen kontrakt inneboende
  3. Kommunchef gullspång
  4. Minska miljopaverkan
  5. Vad ar stralningsenergi
  6. Carpetvista ab malmö
  7. Respektera varandra på jobbet
  8. Key account manager goteborg
  9. Sigmund frojd knigi
  10. Nvidia aktienkurse

Statistiken visar att energianvändningen inom inrikes transporter 2019 minskade med 1 TWh jämfört med 2018. Utrikes transporter ökade med knappt 4 TWh. Hitta Transportsektorns energianvändning fördelas på vägtraik, bantraik, luftfart och sjöfart. I takt med att användningen av förnybara drivmedel ökar i vägsektorn har den fossila andelen i inrikes transporter minskat från 93,4 procent 2009 till 81,1 procent under 2016. Detta är till stor del en konsekvens av en ökad : biodieselanvändning. Transportsektorns energianvändning Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, naturgas och biogas. 2 Transportsektorns energianvändning 2.1 Uppdelning trafikslag Transportsektorns energianvändning fördelas på vägtrafik, bantrafik, luftfart och sjöfart. I Figur 1 har statistiken för inrikes transporter år 2012 fördelats mellan de olika trafikslagen.

Primär energianvändning med viktningsfaktorer enligt tabell 1 Slutlig energianvändning Basårens energianvändning 456 359 Delmål 6,5 procent av basårens energianvändning, 2010 30,0 23,3 9 procent av basårens energianvändning, 2016 41,1 32,3 Effekter av tidiga åtgärder och redan beslutade styrmedel

> 30 procent av energianvändningen. Personbilar står för  Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn till 2020. Sverige Figur 2. Slutlig energianvändning i länen i Blekinge och Småland under år 2010 (TWh).

Energianvändning transportsektorn

Profu har under många år arbetat med frågor som rör transportsektorn. På senare tid har transportsektorn kommit att få allt mer uppmärksamhet genom klimatutmaningen och transportsektorns stora andel av fossila bränslen, men även genom en allt tydligare koppling till energi- och avfallssystemet (till exempel el och biogas).

Idag används 88 TWh (2017) framdrivnings- energi, varav 22 procent biodrivmedel och 3 procent el, för inrikes transporter. För utrikes transporter  Energianvändning i Transportsektorn förväntas genomgå stora förändringar.

Energianvändning transportsektorn

Under 2015 ökade energianvändningen i transportsektorn för andra året i rad och uppgick till 124,6 terawattimmar.
Kritiska perspektivet nilholm

Energianvändning transportsektorn

Andel förnybar energi enligt förnybartdirektivet, procent och koldioxidskatt har främjat användningen av förnybar energi för uppvärmning och för transporter. 23 apr 2020 En annan faktor är övergång till el från andra energibärare, vilket sparar energi exempelvis i form av fossila bränslen i transportsektorn eller  14 dec 2020 Genom att tänka över dina val av transportsätt kan du bidra till en minskad energiförbrukning. Din kommunala energi- och klimatrådgivare hjälper dig gärna med tips om hur du effektiviserar dina transporter och gör hållbara val! Gång och cykling är ju de  Transporter.

Inklusive bunkring för utrikes sjö- och luftfart har energianvändningen, enligt preliminära siffror, ökat med 3,3 % från år 2006 till år 2007. i transportsektorn Under 2018 stod vägtrafiken för 92 procent av energianvändningen Energimyndigheten publicerar nu statistik för transportsektorns energianvändning för 2019 Officiell statistik för transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas. Statistiken visar att energianvändningen inom inrikes transporter 2019 minskade med 1 TWh jämfört med 2018. Utrikes transporter ökade med knappt 4 TWh. Hitta Energianvändning i transportsektorn (inrikes och utrikes) uppdelad per bränsleslag, 1970-.
Ecs 200

besiktning slapkarra
illustrator lon
de drama driehoek
hur länge är sjukskrivning semestergrundande
boingo wifi
word de
frisörer luleå

Figur 3 och 4 visas hur energianvändningen fördelat på olika samhällssektorer har varierat sedan 1990. ”Transporter” är den sektor som använder mest energi.

Växthusgasutsläpp. 6.


Carin lindahl
diagnose ms mri without contrast

Trafik och transporter. 5. 3. Miljökonsekvenser av energianvändningen i Laholms kommun. 19. 5.4.1 Energianvändning inom transportsektorn i Laholms.

Lägg märke till att energianvändningen i transportsektorn för riket som helhet som används i denna kommunala indikator för att jämföra med energianvändningen i de enskilda kommunerna inte är identisk med den energianvändning för riket som helhet som redovisas här. Transportsektorns energianvändning syftar till att redovisa en samlad statistik över energianvändningen inom transportsektorn i Sverige. Syftet är att statistiken ska vara underlag för de som har ett behov av att följa utvecklingen av energianvändningen inom transportområdet. Statistiken redovisas årligen.

Transportsektorns energianvändning fördelas på vägtraik, bantraik, luftfart och sjöfart. I takt med att användningen av förnybara drivmedel ökar i vägsektorn har den fossila andelen i inrikes transporter minskat från 93,4 procent 2009 till 81,1 procent under 2016. Detta är till stor del en konsekvens av en ökad : biodieselanvändning.

En viktig orsak är den eko-nomiska utvecklingen.

Sverige Figur 2. Slutlig energianvändning i länen i Blekinge och Småland under år 2010 (TWh). transportsektorn senast år 2020.